Колко мандата са необходими, за да се напише програма за 4-годишно управление?

107 11

„Подготвяме стратегия за развитие на общината през следващите години. Трябва да възприемем този подход – първо да подготвим една стратегия, после на тази база да изградим програма за 4-годишно управление, но поетапно, за да правим нещата и във връзка със следващия програмен период по европейските програми“ – това са думи на д-р Иван Иванов в интервю за информационна агенция „Фокус“ през юли 2011 година, когато д-р Иванов е кандидат за кмет на общината. /б.ред. http://www.focus-news.net/opinion/0000/00/00/18329/. Нямаше да извадим отново казаното, ако не беше в пълно противоречие с това, на което в действителност сме свидетели. Сега сме 2015 година и програмата за 4-годишно управление още не е видяла бял свят. Не отричаме, че такъв труд изисква време. Както и че е нужно да се чуят мненията на широк кръг хора и обществени групи, чиито идеи биха били важни. Но 4 години е времето на един мандат. А за да управляваш по програма, е необходимо да я имаш преди мандата, или поне в началото му. Тук ще замълчим за императивните разпоредби на Закона за местно самоуправление и местна администрация, чийто чл. 44 ал. 5 гласи:  „Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари“. Ние в Севлиево още чакаме тази на д-р Иванов. Срещу липсата й обаче, всяка година на журналистите се представя отчет за свършеното. При това изключително подробен. Което е странно, тъй като остава усещането за хаотичност в управлението. Между другото от ГЕРБ много се пазят от писането на програми. Две години Момчил Кънев, докато беше съветник, искаше да знае как предишният управител на Общинската болница възнамерява да я управлява. И за това програма не видяхме.

До две прасета за угояване на къща. Но само ако имате канал и живеете в покрайнините. Кокошките – най-много 15

Само по две прасета за угояване ще могат да имат стопаните, които се занимават с отглеждане на селскостопански животни в домовете си. Кокошките не бива да надвишават 15 на къща, по един кон, катър, магаре или крава е лимитът за едрия добитък. Ще се разрешава и само по една свиня-майка за дом и не повече от 15 козички или овце. Това е разписано в проекта за наредба за отглеждането на селскостопанските животни на територията на община Севлиево, който в началото на седмицата бе обнародван за обсъждане на интернет сайта на Общината.

     Освен в броя животни, които стопаните биха могли да отглеждат, ограничения има и в местата, където е разрешено гледането на животни. Това не може да става в първа и втора градска зона /за улеснение по-долу публикуваме списък със градските зони/. Забранява се отглеждането на животни и в мазета, тавани, тераси и други помещения и постройки, които не са обособени за целта. 

     Наредбата за отглеждане на селскостопански животни бе планирана за приемане още през есента наминалата година. Пред лятото дори се проведе обществено обсъждане на примерния текст. На него стана ясно, че гласуването на документа няма да лесно, тъй като хората бяха разделени на двме коренно противоположни позиции относно налаганите ограничения. Същото се потвърди и по-късно, когато наредбата  бе внесена в пленарна зала. И понеже до единодушие относно разписаните в нея правила не се стигна, то съветниците се обединиха около идеята да оставят гласуването за по-късно, когато ще са проучили повече мнения и ще са повече наясно кое е най-добро за севлиевци.

    

 

Ябълката на раздора най-напред беше районирането

 

на местата, в които могат да се отглеждат животни.  Някои искаха тотална забрана, други – да си остане районирането. Имаше и крайно настроени севлиевци, които пожелаха забраната да обхване дори селата, което за всички е ясно, че не може да се случи. Със сега предложените ограничения, освен в крайните градски квартали, животни ще могат да се отглеждат на Крушевския баир, на Севлиевските лозя и в селищно образувание „Чифлика“. А всички, които гледат в дворовете си животни, трябва да осигурят достатъчно пространство и гарантират спокойствието на съседите си, да осигурят място за депониране на животинската тор, което да се почиства на два месеца най-малко. Ако това не стане, собствениците подлежат на административно наказание.

 

Забранява се

придвижването на животни по улиците на Севлиево, воденето им на паша в градските зелени зони, изхвърлянето на торова маса в контейнерите за битови отпадъци, както и клането на прасета между блоковете, което е все по-рядко, но се среща и в по-ново време.

     Не се допуска отглеждането на животни за бизнес в строителните граници на Севлиево, а в селата само ако за имота има подробен устройствен план с отредена производствена зона за животински дейности. Изискване се въвежда и за помещенията, в които се извършва промишлено отглеждане на оживотни – те трябва да са въведени в есклоатация със съответните разрешителни по реда на Закона за устройство на територията.

 

Досега

Регламентът за отглеждане на селскостопански животни бе част от наредба 1 на ОбС, която третира опазването на обществения ред на територията на общината. Когато новият текст на самостоятелната наредба бъде гласуван и влезе в сила, съотвметните текстове от наредба 1 ще бъдат заличени. Планира се Наредбата за отглеждане на селскостопански животни да започне да действа от април тази година. 

 

     

 

 

 

ЗОНИ НА ГР. СЕВЛИЕВО  

/ съгласно решение № 256/15.12.2004 год. на ОбС – Севлиево/

 Първа градска зона -територията между улиците:”Иван Преснаков”, “Стефан Пешев”, “Света Троица”, “Хаджи Димитър”, “Устабашиев”, “Княз Ал.Батенберг”, “Стефан Пешев”, “Славянска”, “Хан Аспарух”, “П.Р.Славейков”  и част от “Св.Св.Кирил и Методий”.

Втора градска зона – територията между  първа зона и улиците:”Стоян Бъчваров”, “Св.Св.Кирил и Методий”, “Втори юли”, “Стефан Пешев”, “Йото Иванов”, “Сава Тошев”, “Св.Княз Борис І”, “Васил Левски”, “Грънчарска”, “Стефан Караджа”, “Христо Драганов”, “Велика и Георги Ченчеви”, “Росица”, “Мара Гидик”, “Асенова”, “Хаджи Ангел” и “Ал.Стамболийски”.

Трета градска зонатериторията между втора зона и улиците:”Велика и Георги Ченчеви”, “Ал.Верещагин”, “Никола Петков”, “Марин Попов”, “Зелениковец”, строителни граници на Севлиево, улиците “Стара планина”, “Никола Петков”, “Стефан Пешев”, територията на ЖК “Д-р Ат.Москов” и от завод “Динамо” до края на регулацията в посока София, територията между втора зона и улиците  “Йото Иванов”, “Никола Дабев”, “Дедерица”,“Воденичарска”,  “Велика и Георги Ченчеви”.

Четвърта градска зонаквартал “Балабанца”, територията между трета зона и улиците “Воденичарска” и “Крайбрежна”, територията в регулация източно от река Росица; територията между трета зона и строителните граници в посока Габрово; територията между трета зона и западните строителни граници; територията между трета зона и северната строителна граница на гр.Севлиево.

С по 50 000 лева повече на година планират да ни глобяват

IMG_1594
С по 50 000 лева на година да нарастват приходите в Общината от глоби, санкции и наказателни лихви, е заложено в прогнозата, която служителите са направили за местните дейности до 2016 година. Цифрите нарастват от 218 000 лева, колкото са отчетени през 2013 година от глоби, на 250 000 лева, колкото са заложени за 2014-та, до 300 000, планирани за 2015-та и 350 000 лева, колкото е планът за 2016 година. Какво точно се крие зад прогресивно нарастващите суми, можем само да предполагаме. Тъй като става дума за графа „неднъчни приходи“, повече от ясно е, че се планира да се издават повече наказателни постановления, от които в хазната ще влязат повече средства. Интересно обаче как може да се заложат повече приходи от глоби? И дали става дума за обективно наказване на нарушители или поголовно издирване на грешници, които да дадат лепта за бюджета? Между другото, щом ще чакаме повече пари от глоби, надяваме се, че инспекторите от Общинския инспекторат ще се самосезират по снимката , която наш репортер направи на ул. „Ален мак“ 3. На тротоара там, в пълно противоречие с правилата, е паркиран автомобила на председателя на Общинския съвет д-р Памукчиев. И без да сме проверили, знаем, че за това нарушение няма наложена глоба, с което бюджетът е ощетен. /б.ред. автомобилът редовно стои на тротоара, така че нарушителят може да бъде санкциониран и в следващите дни/

Заради откритите изкопи по водния цикъл няколко семейства са без вода, замръзнаха им ВиК-отклоненията

воден цикъл изпълнение 3
Няколко семейства останаха без вода в началото на тази седмица, заради замръзнали отклонения към къщите им. Ледът в тръбите е заради оставените открити изкопи по водния цикъл. Никой не е предупредил хората сами да вземат предпазни мерки или поне да им помогне да размразят вледенените тръби. Затова ощетените бяха принудени с горелки и здраво екипирани да слизат в рововете и размразяват замръзналите отклонения. На подобна гледка се натъкна и наш репортер, но поради опасения, че ще има негативни последици за тях самите, хората помолиха да не ги снимаме. Във Фейсбук също излезе информация за замръзнали водопроводни отклонения. При това става дума за три различни места в Севлиево. И в трите случая пострадалите живеят в къщи.
Падналите минусови температури в неделя и началото на седмицата са основната причина за замръзналите водопроводни отклонения. Истината обаче е, че ако работещите по проекта за водния цикъл бяха предвидили последиците от студовете, биха могли да предотвратят замръзването на хорските тръби. Дали в ситуацията има виновни? Нека кажат онези, които престояха часове в изкопите, размразявайки с горелки тръбите.

КЗК спря реконструкцията на водопровода на Кръвеник и Петко Славейков

Комисията за защита на конкуренцията спря изпълнението на проекта за реконструкция на водопроводната мрежа на селата Кръвеник и Петко Славейков. Причината за решението е жалба от страна на един от участниците в процедурата за оценка и класиране на фирмите, подали оферти за изпълнител на строително монтажните работи по проекта. Жалбата е от обединение  ДЗЗД „Тарктур-Понс-Севлиево-2013“, гр.

София и е от 2 декември 2013 година. Подадена е срещу решение на кмета д-р Иван Иванов, за определяне изпълнителя на строителните работи. След като става ясно, че един от участниците в процедурата обжалва класирането, от Общината са направили искане до комисията, да не се спира изпълнението на проекта докато трае производството на КЗК.От Комисията обаче са отказали да удовлетворят искането и към момента изпълнението на проекта е спряно. Което вероятно ще създаде проблеми на Общината, тъй като срокът за приключване на проекта е 30 месеца, но не по-късно от 15 юли 2015 година.

         Процедурата за избор на изпълнител на строително-монтажните дейности по проекта за реконструкция на водопровода в селата Кръвеник и Петко Славейков е открита на 20 август 2013 година. Тя е във връзка със сключен на 27 ноември 2012 г. между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Севлиево договор за финансова помощ по мярка 321

„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския фонд за развитие на селските райони. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 4 886 990 лева.

В искането си да не бъде спирано изпълнението на проекта, въпреки образуваното производство от КЗК, кметът на Севлиево е посочил, че работата е значителна по обем и ако се спре, има опасност да се пропусне възможността да се изпълни проекта, който бил от изключителна важност за живеещите в двете села. Това му искане обаче е оставено без последствия.

С или без наредба за боклука, Севлиево трябва да е чист. Кметът и председателят на ОбС да разговарят с областния управител, който да направи компромис, смята депутатът на „Коалиция за България“

Няма съмнение, че е в обществен интерес в община Севлиево да се предоставя услугата сметосъбиране и сметоизвозване, защото това отличава добре поддържания град. Така депутатът Йордан Стойков коментира казуса с върнатите от областния управител за повторно разглеждане наредба за администрирането на местните данъци и такси  и план-сметката за сметосъбирането и сметоизвозването. Ясни правила и точни числа са задължителните изисквания, за да функционира системата със събирането и извозването на боклука перфектно, убеден е Стойков. А защо все пак има проблем? За да отговори, той припомни историята с променените правила за боклука на фирмите през 2013 година, обжалването им от най-големия работодател в региона „Идеал Стандарт Видима“ пред съда, протакането на съдебните дела и в крайна сметка окончателното решение от Върховния съд, което определи наредбата на ОбС Севлиево като незаконосъобразна. „Д-р Памукчиев, твърди, че тъй като миналата година не е обжалвана план-сметката за извършването на услугата „Чистота“ на територията на община Севлиево, тя може да бъде приложена сега. Смятам обаче, че на председателя на ОбС му прилича да знае, че план-сметката не е индивидуален административен акт и не подлежи на контрол от съда. Органът, който контролира изпълнението на план-сметката и разходването й е Сметна палата. И аз не се съмнявам, че Сметна палата ще изпълни това свое задължение“, коментира Стойков пред журналисти. И обясни това, което в. „Севлиево днес“ неведнъж е писал – че отменената през 2013 година за определяне начина на изчисляване на такса „смет“ няма действие през 2014-та, защото е отменена от ВАС. И защото план-сметката, която е част от тази наредба, не може да бъде приложена към новата година. А сметката е неприложима, защото в нея са заложени плащания, които не са актуални през 2014-та. Уточняваме, че Община Севлиево, като собственик на депото за отпадъци, е длъжна да превежда на РИОСВ Велико Търново ежегодни отчисления за тон депониран отпадък. Сумите са различни за всяка година, като нарастват. През 2012 г. Общината е трябвало да превежда по 9 лв. на тон депониран отпадък, през 2013 г. – 15 лв. за тон, а през 2014-та е предвидено да се превеждат по 22 лв. за тон. Точно тази разлика прави неприложимо използването на старата план-сметка. „Искам да подчертая, че освен че е важно да има план-сметка и наредба за определяне на таксите, трябва да има законосъобразност в решенията на Общинския съвет. Тук може би е проблемът, че  поради недоглеждане, в никакъв случай поради недобронамереност, общинската управа е допуснала незаконосъобразност“, опита да оправдае действията на местните управници Стойков. Но след всичко казано се налага въпросът какво правим оттук нататък? „Не можем да останем без наредба, нито без такса, тъй като Общината няма как да се разплати за ползваната услуга за сметопочистване“, категоричен е депутатът. И добави: „Мисля, че на първо място общинската управа трябва да влезе във връзка с областния управител, който да направи компромис и да не обжалва в съда законосъобразността на наредбата на ОбС за такса битови отпадъци. Ако това не бъде направено и областният управител обжалва в съда, ще влезем отново в безсмислени правни спорове, в които недоглеждането, лошата преценка и неразумно подготвено предложение на Общината да стане причина за проблеми, които в крайна сметка рефлектират върху чистотата в града. Задължително е кметът на общината и председателят на ОС да използват дадения им от ЗМСМА двуседмичен срок, за да постигнат споразумение с областния управител и не бъде изправено Севлиево пред заплахата да не бъде почистено“, каза Стойков.